logo
Hotline: (84-24)39763176

TÀI LIỆU DOWNLOAD

STTTên tài liệuTải văn bản
1 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết năm 2024 Tải về tại đây
2 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
3 Báo cáo thường niên năm 2023 Tải về tại đây
4 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tải về tại đây
5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc năm 2023 Tải về tại đây
6 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tải về tại đây
7 Báo cáo quản trị công ty năm 2023 Tải về tại đây
8 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023 Tải về tại đây
9 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết năm 2023 Tải về tại đây
10 Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về tại đây
11 Công bố thông tin thay đổi nhân sự HĐQT Tải về tại đây
12 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
13 Đơn đề cử ứng viên để bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
14 Báo cáo thường niên năm 2022 Tải về tại đây
15 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - cập nhật bổ sung lần 1 Tải về tại đây
16 Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc năm 2022 Tải về tại đây
17 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tải về tại đây
18 Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Tải về tại đây
19 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tải về tại đây
20 Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 Tải về tại đây
21 Thông tin chung về doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động Tải về tại đây
22 Biểu mẫu 5 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN 6 tháng năm 2022 Tải về tại đây
23 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2022 Tải về tại đây
24 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 Tải về tại đây
25 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty năm 2021 Tải về tại đây
26 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Công ty CP Công trình giao thông HN năm 2022 Tải về tại đây
27 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
28 Báo cáo thường niên năm 2021 Tải về tại đây
29 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - cập nhật bổ sung lần 1 Tải về tại đây
30 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tải về tại đây
31 Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021 Tải về tại đây
32 Báo cáo tình hình quản trị Công ty Tải về tại đây
33 Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Tải về tại đây
34 Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
35 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng Tải về tại đây
36 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Tải về tại đây
37 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2021 Tải về tại đây
38 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 Tải về tại đây
39 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Tải về tại đây
40 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
41 Quy chế hoạt động của HĐQT Tải về tại đây
42 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tải về tại đây
43 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Công ty CP Công trình giao thông HN năm 2021 Tải về tại đây
44 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
45 Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tính đến thời điểm 20-4-2021 Tải về tại đây
46 Báo cáo thường niên năm 2020 (bản đính chính) Tải về tại đây
47 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN ( cập nhật, sửa đổi, bổ sung lần 3 ) Tải về tại đây
48 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN (cập nhật,sửa đổi,bổ sung lần 2) Tải về tại đây
49 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN ( cập nhật, sửa đổi, bổ sung lần 1 ) Tải về tại đây
50 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
51 Đính chính thông tin trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 Tải về tại đây
52 Báo cáo thường niên năm 2020 Tải về tại đây
53 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 Tải về tại đây
54 Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
55 Biên bản kiểm phiếu Công ty CP Công trình giao thông HN năm 2020 Tải về tại đây
56 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
57 Danh sách trích ngang ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 Tải về tại đây
58 Báo cáo thường niên Công ty CP Công trình giao thông HN năm 2019 Tải về tại đây
59 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
60 Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 Cty CPCTGT HN Tải về tại đây
61 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 Tải về tại đây
62 Biên bản kiểm phiếu Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội năm 2019 Tải về tại đây
63 Biên bản,Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Cty CP CTGTHN, Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Tải về tại đây
64 Báo cáo thường niên Công ty CP Công trình giao thông HN năm 2018 Tải về tại đây
65 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
66 Công ty CP CTGT HN Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 Tải về tại đây
67 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 Tải về tại đây
68 Công bố thông tin Công ty CP Công trình giao thông HN trở thành công ty đại chúng Tải về tại đây
69 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP CTGT HN Tải về tại đây
70 Biên bản kiểm phiếu năm 2018 Tải về tại đây
71 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
72 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Cty CPCTGTHN Tải về tại đây
73 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP CTGTHN Tải về tại đây
74 Biên bản kiểm phiếu năm 2017 Tải về tại đây
75 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
76 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
77 Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập công ty CP CTGT HN Tải về tại đây
78 Biên bản kiểm phiếu bầu cử Tải về tại đây
79 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Tải về tại đây
80 Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
81 Biên bản họp ĐHĐCĐ thành lập công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
82 Tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây