Lĩnh vực hoạt động
  Hỗ trợ trực tuyến
  Quảng cáo
  Thống kê
Khách online : 2
Số truy cập : 476000


Tài liệu


STTTên tài liệuGhi chú
1 Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Tải về tại đây
2 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tải về tại đây
3 Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 Tải về tại đây
4 Thông tin chung về doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động Tải về tại đây
5 Biểu mẫu 5 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN 6 tháng năm 2022 Tải về tại đây
6 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2022 Tải về tại đây
7 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 Tải về tại đây
8 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty năm 2021 Tải về tại đây
9 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Công ty CP Công trình giao thông HN năm 2022 Tải về tại đây
10 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
11 Báo cáo thường niên năm 2021 Tải về tại đây
12 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - cập nhật bổ sung lần 1 Tải về tại đây
13 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tải về tại đây
14 Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021 Tải về tại đây
15 Báo cáo tình hình quản trị Công ty Tải về tại đây
16 Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Tải về tại đây
17 Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
18 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng Tải về tại đây
19 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Tải về tại đây
20 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2021 Tải về tại đây
21 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 Tải về tại đây
22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
23 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Tải về tại đây
24 Quy chế hoạt động của HĐQT Tải về tại đây
25 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tải về tại đây
26 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Công ty CP Công trình giao thông HN năm 2021 Tải về tại đây
27 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
28 Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tính đến thời điểm 20-4-2021 Tải về tại đây
29 Báo cáo thường niên năm 2020 (bản đính chính) Tải về tại đây
30 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN ( cập nhật, sửa đổi, bổ sung lần 3 ) Tải về tại đây
31 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN (cập nhật,sửa đổi,bổ sung lần 2) Tải về tại đây
32 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN ( cập nhật, sửa đổi, bổ sung lần 1 ) Tải về tại đây
33 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
34 Đính chính thông tin trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 Tải về tại đây
35 Báo cáo thường niên năm 2020 Tải về tại đây
36 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 Tải về tại đây
37 Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
38 Biên bản kiểm phiếu Công ty CP Công trình giao thông HN năm 2020 Tải về tại đây
39 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
40 Danh sách trích ngang ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 Tải về tại đây
12