Lĩnh vực hoạt động
  Hỗ trợ trực tuyến
  Quảng cáo
  Thống kê
Khách online : 3
Số truy cập : 255903


Tài liệu


STTTên tài liệuGhi chú
1 Báo cáo thường niên năm 2020 (bản đính chính) Tải về tại đây
2 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN ( cập nhật, sửa đổi, bổ sung lần 3 ) Tải về tại đây
3 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN (cập nhật,sửa đổi,bổ sung lần 2) Tải về tại đây
4 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN ( cập nhật, sửa đổi, bổ sung lần 1 ) Tải về tại đây
5 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
6 Đính chính thông tin trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 Tải về tại đây
7 Báo cáo thường niên năm 2020 Tải về tại đây
8 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 Tải về tại đây
9 Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
10 Biên bản kiểm phiếu Công ty CP Công trình giao thông HN năm 2020 Tải về tại đây
11 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
12 Danh sách trích ngang ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 Tải về tại đây
13 Báo cáo thường niên Công ty CP Công trình giao thông HN năm 2019 Tải về tại đây
14 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
15 Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 Cty CPCTGT HN Tải về tại đây
16 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 Tải về tại đây
17 Biên bản kiểm phiếu Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội năm 2019 Tải về tại đây
18 Biên bản,Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Cty CP CTGTHN, Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Tải về tại đây
19 Báo cáo thường niên Công ty CP Công trình giao thông HN năm 2018 Tải về tại đây
20 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
21 Công ty CP CTGT HN Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 Tải về tại đây
22 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 Tải về tại đây
23 Công bố thông tin Công ty CP Công trình giao thông HN trở thành công ty đại chúng Tải về tại đây
24 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP CTGT HN Tải về tại đây
25 Biên bản kiểm phiếu năm 2018 Tải về tại đây
26 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Công trình giao thông HN Tải về tại đây
27 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Cty CPCTGTHN Tải về tại đây
28 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP CTGTHN Tải về tại đây
29 Biên bản kiểm phiếu năm 2017 Tải về tại đây
30 Danh mục tài liệu đăng tải website ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
31 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
32 Tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
33 Biên bản họp ĐHĐCĐ thành lập công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
34 Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập công ty CP CTGT HN Tải về tại đây
35 Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội Tải về tại đây
36 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Tải về tại đây
37 Biên bản kiểm phiếu bầu cử Tải về tại đây